استراتژی های پیروزی بر بحران 98

عامل تمایز افراد، سازمان ها و کسب و کارهای پیشرو، از کسب و کارهایی که متوقف شده است نوع رفتار استراتژیک آنهاست که توانسته اند با ایجاد مزیت از رقبا پیشی بگیرند.

رایگان شرکت می کنم

ویژگی های دوره

ترسیم نقشه الگوی کسب و کار

با این امکان می توانید هماهنند جنگ سالاران، برای کسب و کارتان نقشه بکشید.

امکان انتخاب استراتژی مناسب برای ثبات در تصمیم گیری

بررسی استراتژی های متعدد در چهار گروه رقابتی، تهاجمی، ایده های فراوانی را برای یافتن استراتژی مناسب پیدا می کنید.

ساده سازی برای پیاده سازی استراتژی

استراتژی های موفق استراتژی هایی هستند که قابلیت ساده سازی را دارند، که از ذهن، به کاغذ و از کاغذ، به عرصه عمل و در نهایت به سودآوری و توسعه کسب و کار منجر می شود.

خلق USP

کسب و کارهای پیشرو به کسب و کارهایی گویند که می توانند پیشنهاد های شنیده نشده یا مزیت های رقابتی خلاقانه ارائه کنند. این کسب و کارها غیرقابل رقابت می باشند.

درباره دوره

عامل تمایز افراد، سازمان ها و کسب و کارهای پیش رو از کسب و کارهای متوقف شده رفتار استراتژیک آنهاست که توانسته اند با ایجاد مزیت از رقبا پیشی بگیرند

با توجه به شرایط سال 98 و بحران های احتمالی آن برنامه شما برای پیروزی در این کار زار چیست ؟ چگونه می خواهید منافع خود را حفظ کنید؟ چگونه می خواهید ... کارگاه استراتژی های پیروزی بر بحران 98 که با استفاده از آموزه های ژنرال برگمن، پیترسنگه و کارآفرینان برتر می خواهد به این حقیقت برسد که : بحران همان مسئله های جدیدی هستند که ما با روش های قدیمی با آن برخورد کرده ایم و اگر با استراتژی های از پیش طراحی شده به نبرد مسئله های سال 98 برای کسب و کارمان برویم، می بینیم که با مسئله های حل شده ای روبرو هستیم که می تواند ما را به ساحل امن برساند


زمان:دوشنبه 13 اسفند ساعت 16 الی 18

مکان : باغ کتاب تهران

من در این دوره شرکت می کنم

آنچه به دست خواهید آورد

استراتژی بقا

استراتژی عامل بقا یا از بین رفتن کسب و کارهاست

استراتژی پاسخ

استراتژی پاسخ به سوال چگونه به هدف برسم است

جدا شدن از رقبا

استراتژِی عامل جدا شدن از رقبا و پیش گرفتن از آنهاست

استراتژی شما

استراتژِی شما برای مقابله با بحرانهای 98 در کسب وکارتان چیست؟

بزرگان کسب و کار درباره استراتژی چه می گویند